12 / 40

Barbara Kasten Construct XVI, 1982

Polaroid polacolour
10 x 8 cm (4 x 3 1/8 in.)
Courtesy of the artist and Bortolami, New York