4 / 4

10th Shanghai Biennale, 2014
Power Station of Art
Shanghai, China